Tag Archives: phân loại NOC

Kế Hoạch Điều Chỉnh NOC 2021 Ra Sao? Có Những Điểm Gì Mới?

Sắp tới đây, cách thức phân loại nghề nghiệp mới của Canada sẽ ảnh hưởng [...]