Tag Archives: NOC 2021

Kế Hoạch Điều Chỉnh NOC 2021 Ra Sao? Có Những Điểm Gì Mới?

Sắp tới đây, cách thức phân loại nghề nghiệp mới của Canada sẽ ảnh hưởng [...]